Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Corynebacterium pyogenes

CZ: korynebakterie
EN: corynebacteria

Occurrence:
Meat and Meat Products


Category:
Bacteria


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

A cyst of the fat in a bacon rasher illustrated from above (fig.1). There are a number of possible reasons for the formation of cysts in the flash of pigs and other animals (congenital cysts may be formed in internal organs).Firstly they may occur as a result of an injury, which while having healed on the surface remains as a lesion below the skin. Second, they may form at the site of the injection; third they may be result of an infection by, for example Corynebacterium pyogenes in pigs or Fusiformis necrophorum in bovine livers, and fourth, by the cystic station of the tapeworm (in pigs the human Taenia solinum). The latter cause is readily identified after processing but it is less easy to identify the cause of other cases after curing or other processing although in this example a Corynebacterium infection is the most probable. Whatever the cause, encysted meat should not be sold for human consumption.

Tuková cysta v plátku slaniny (obr.1). Existuje mnoho různých důvodů, proč se ve tkáních prasat a dalších zvířat tvoří cysty (vrozené cysty se mohou tvořit ve vnitřních orgánech). Zaprvé se mohou cysty objevit jako následek zranění, které během hojení na povrchu přetrvávají jako podkožní léze, za druhé se mohou vytvořit v místě po injekci, za třetí mohou být důsledkem infekcí např. Corynebacterium pyogenes u prasat nebo Fusiformis necrophorum v játrech hovězího dobytka a za čtvrté důsledkem cystového stádia tasemnice (u prasat Taenia solinum). Poslední ze jmenovaných důvodů je snadno identifikovatelný po zpracování, nicméně je těžší rozeznat příčinu ostatních případů po konzervaci nebo jiném zpracování, ačkoli je infekce Corynebacterium nejvíce pravděpodobná. Maso s cystami by nemělo být prodáváno pro lidskou spotřebu.


Pictures:

Cyst of the fat in bacon
Source: 1.

<<< Back